شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور
56418975-6 (21) 98+
[email protected]
منابع و امکانات

  • فضاهای کاری
  • تجهيزات
  • منابع انسانی
  • منابع مالی
  • نرم افزارها
  • استانداردها و منابع علمی-تخصصی