شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور
56418975-6 (21) 98+
[email protected]
منابع انسانی

هيأت مديره شرکت از مهندسين حرفه ای با تجربه تشکيل شده است که هريک در پروژه های عمرانی و صنعتی مختلفی دخيل بوده اند . با تکيه بر دانش فنی ، تجربه و مديريت کارآمد ، اين شرکت قادر به اجرای پروژه های بزرگ و پيچيده با کيفيت مطلوب در زمان پيش بينی شده می باشد .

مدير پروژه 2 نفر
مهندس کارگاه 5 نفر
تکنسين کارگاه 4 نفر
مهندس طراح 5 نفر
نقشه کش 2-6 نفر
مهندس مونتاژ 2 نفر
مهندس برنامه ريزی و کنترل کيفيت 1 نفر
کارکنان اداری 6 نفر