شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور
56418975-6 (21) 98+
[email protected]
نرم افزارها

  • نرم افزارهای آناليز و طراحی استاتيکی و ديناميکی - خطی و غيرخطی سازه ها :

 

.:: SAP2000, SAFE2000, ETABS2000, CSI COL, SECTION BUILDER ::.

  • نرم افزار آناليز استاتيکی و ديناميکی - خطی و غير خطی به روش اجزاء محدود :

 

.:: ANSYS 5.4 ::.

  • نرم افزارهای مدلسازی و نقشه کشی :

 

.:: AUTOCAD 2008, MECHANICAL DESKTOP 2004, Tekla XSTEEL 13 ::.

SOLID WORKS 2005

  • نرم افزار تحليل و طراحی استاتيکی و ديناميکی دکلهای انتقال قدرت و مخابراتی :

 

.:: MS-TOWER 5.0 ::.

  • نرم افزارهای تخصصی پايپينگ :

 

.:: CAESAR II, AUTOPLANT, CADWorx, AUTOPIPE ::.

  • نرم افزارهای تخصصی مکانيک :

 

.:: PV-ELITE 2005, TANK, NOZZLE PRO, WORKING MODEL ::.